Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji internetowej Pamiętnik internetowy (dalej: "Aplikacja").
 2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Zencore Dominik Nowak z siedzibą w Łodzi (91-502) przy ul. Centralnej 21a (dalej: "Operator").
 4. Aplikacja nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, a korzystać z niej można za pośrednictwem każdej przeglądarki internetowej.
 5. Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne.

Wymagania techniczne i zasady dostępu

 1. Do korzystania z aplikacji niezbędne jest urządzenie posiadające dostęp do internetu, oraz zainstalowana na nim przeglądarka internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, itp).
 2. Do pełnego korzystania z aplikacji wymaga się od użytkownika założenia konta, którego identyfikatorem jest adres e-mail i jest ono zabezpieczone hasłem.

Ogólne zasady korzystania z aplikacji

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  • korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku
 3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Zakres korzystania z aplikacji

 1. Użytkownik, który posiada założone konto w aplikacji może poprzez aplikację udostępniać swoje prawdziwe, lub fikcyjne dane osobowe (nick, rok urodzenia, opis, zdjęcie), treści (wpisy), oraz może komentować udostępnione treści przez innych użytkowników.
 2. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za udostępniane przez niego informacje.
 3. Operator ma prawo zablokować lub/i usunąć treści niezgodne z dobrymi obyczajami lub/i treści wulgarne.
 4. Operator ma prawo zablokować lub/i usunąć konto użytkownika w momencie, gdy ten nie będzie przestrzegał regulaminu.
 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia wszelkich informacji jakie udostępnił w aplikacji poprzez poinformowanie o tym Operatora serwisu na adres kontakt@pamietnik.online lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://pamietnik.online/kontakt

Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  • usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w urządzeniach i systemach komputerowych, oraz teleinformatycznych, z których korzystają użytkownicy.

Zmiana i dostęp do regulaminu

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
 2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej pamietnik.online.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2017 roku.